คนไทย อาจมีเงินเก็บไม่พอใช้ เพราะออมต่อปีไม่ถึง 10%

ที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยออมเงินไม่ถึงร้อยละ 10 โดยคนไทยแต่ละคนมีเงินออมเฉลี่ยแค่ 11,944 บาทตลอดทั้งปี ทำให้ในอนาคตคนไทยจำนวนมากอาจมีเงินเก็บไม่พอใช้ หากไม่ออมเพิ่ม

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ปี 2559 (ข้อมูลล่าสุด) ครัวเรือนไทยมีเงินออมสุทธิ 805,664 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.7% ของรายรับทั้งหมด 9,223,308 ล้านบาท เท่ากับว่าคนไทยแต่ละคนมีเงินออมเฉลี่ยแค่ 11,944 บาทตลอดทั้งปี ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 107,633 บาทต่อคน หรือเดือนละประมาณ 9,000 บาท

นอกจากนั้น เมื่อกลางปีที่ผ่านมาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย (TMB Analytics) ยังเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยว่า 80% ของผู้ประกอบอาชีพจำนวน 35 ล้านคน มีเงินออมไม่พอใช้ในกรณีฉุกเฉิน 6 เดือน เช่น ถูกเลิกจ้างกะทันหัน โดยกว่า 49% ใช้เงินก่อนเก็บออม และอีก 13% ยังไม่คิดว่าต้องออม อย่างไรก็ตาม ปัญหาการออมเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ เพราะ 70% ของผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีเงินออมไม่พอเช่นกัน

ปัจจุบัน 88% ของบัญชีออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ในไทย หรือประมาณ 76 ล้านบัญชี มีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท (ข้อมูลเดือน ส.ค. 2561) ดังนั้น ในอนาคตคนไทยจำนวนมากจึงมีแนวโน้มที่จะมีเงินเก็บ “ไม่พอใช้” เมื่อเกษียณ หากวันนี้ยังไม่ออมเงินมากขึ้น