ที่มาและความสำคัญ ขนมมงคล9อย่าง

ขนมมงคล9อย่าง
ที่มาและความสำคัญ
ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยในงานพิธีและงานมงคลต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยใช้คำว้า สำรับกับข้าวคาวหวาน ซึ่งขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่งที่รู่จักกันดี ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้นเป็นต้นว่างานทำบุญ เทศกาลสำคัญ หรืองานตอนรับแขกสำคัญ เพราะขนมบางชนิดจำเป็นต้องใช้กำลังคนอาศัยเวลาในการทำพอสมควร ส่วนใหญ่เป็น ขนมประเพณี เช่น ขนมงาน เนื่องในงานแต่งงาน ขนมพื้นบ้าน ส่วนขนมในรั้วในวังจะมีหน้าตาจุ๋มจิ๋ม ประณีต วิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนมสวยงาม

ขนมไทยมีมานานแล้วตั้งแต่ประเทศไทยเป็นสยามประเทศได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยส่งเสริมการค้าขายสินค้าซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านอาหารการกินอยู่ร่วมกันไปด้วย ต่อมาในสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวาง ไทยได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่างๆมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วัตถุดิบที่หาได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดการบริโภคนิสัยแบบไทยๆ ทำให้ขนมไทยในปัจจุบันมีทั้งขนมที่เป็นไทยแท้ๆและดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมของต่างชาติ เช่น ขนมที่ใช้ไข่และขนมที่ต้องเข้าเตาอบ เป็นต้น นอกจากนั้นไทยยังให้ความสำคัญกับขนมที่ทำจากไข่เหล่านี้โดยใช้เป็น “ขนมมงคล” เพื่อนำไปประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขก ในพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานงคลสมรส งานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้เฉพาะขนมไทยที่มีชื่อไพเราะหรือเสริมสิริมงคล ดังเช่น “ขนมมงคล๙อย่าง” ซึ่งได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก เม็ดขนุน ขนมชั้น จ่ามงกุฎ ขนมถ้วยฟูและเสน่ห์จันทน์

ขนมไทยผูกพันแน่นแฟ้นและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ทำให้ขนมไทยได้เริ่มหายไป เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักขนมไทยเลยหรืออาจจะรู้จักเห็นแต่ภาพในหนังสือเรียนบาง ในโทรทัศน์บาง แต่ไม่เคยได้เห็นวิธีการทำ ความหมายของชื่อ หรือแม้กระทั่งที่มาของขนมไทยชิ้นนั้นๆ นิสิตจึงจัดทำโครงงานเกี่ยวกับขนมไทยมงคล ในชื่อโครงงานว่า “ขนนม๙ชนิด” เพื่อรวบรวมที่มา ความหมาย วิธีการทำ ตลอดจนอุปกรณีที่ใช้ในการทำขนมไทย ในสถานที่จริงหรือในสถานที่ทำขนมไทยโดยเฉพาะ เพื่อเจาะจงหาต้นตำรับของขนมไทยมงคลที่ยังอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติขนมไทย

๒. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขนมไทยมงคล9ชนิด

๓. เพื่อศึกษาวิธีทำและอุปกรณ์ในการทำขนมไทยมงคล

๔. เพื่อศึกษาโอกาสที่ใช้ขนมไทยแต่ละชนิด